Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 
HechtdraadWinkel is een geregistreerde handelsnaam en onderdeel van MedicaMarkt BV. Derhalve hanteren wij de leveringsvoorwaarden van MedicaMarkt.


Algemene Voorwaarden voor leden van Stichting WebwinkelKeur

Inhoudsopgave:
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;
4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
MedicaMarkt BV (oa handelend onder merknaam HechtdraadWinkel)
Cruquiuszoom 29
2142EW  Cruquius 
T 085-0472472
E [email protected]
KvK 34285544
BTW NL818597690B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o de prijs inclusief belastingen;
o de eventuele kosten van verzending;
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
o de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij levering van hechtdraad producten geldt op basis van de Wet Kopen op Afstand:
1. Hechtdraden zijn steriel verpakte medical devices. Vanwege de waarborg op de steriliteit geldt op steriele producten geen recht van herroeping zodra de bestelling door ons is overgedragen aan de vervoerder. Dit is van toepassing op o.a. steriel materiaal, voedingssupplementen en geneesmiddelen.

Een nog niet verzonden bestelling kan op dat moment nog worden herroepen. Het tijdig herroepen is voor verantwoordelijkheid van de klant.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
1. Zie artikel 6. Omdat herroeping niet mogelijk is zijn de kosten van de bestelling volledig voor rekening van de klant ongeacht of de bestelling reeds is voldaan, hetzij direct of reeds wel/niet via een factoring partner.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer zal het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor steriele producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. In het algemeen geldt dat uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk is voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken en/of de steriliteit niet gewaarborgd is.

Artikel 9 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
5. De garantie geldt niet indien:
o De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen, welke gelden als steriel medisch hulpmiddel, kan het herroepingsrecht worden uitgesloten om de steriliteit te waarborgen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

AFTERPAY:
Artikel 17 – Afwijkende voorwaarden Bedrijven voor achteraf betalen met Afterpay
Acceptatie en betalingsvoorwaarden AfterPay® B2B
De onderhavige contractvoorwaarden zijn van toepassing op bezoek van deze website, de aanvraag en beoordeling daarvan en na goedkeuring van uw aanvraag op de achteraf betaalservice AfterPay. Het in de volgende artikelen gebruikte begrip "aanvrager" duidt op het bedrijf dat een aanvraag indient om van de achterafbetaaldienst van AfterPay gebruik te maken.

Artikel 18- A Beoordeling aanvraag Afterpay
Als u als onderneming (hierna ook 'onderneming') verzoekt de leverancier te mogen betalen via de service achteraf betalen (AfterPay®) van arvato Finance B.V. die handelt onder de naam AfterPay (hierna "AfterPay") leidt dit niet onmiddellijk tot een overeenkomst waarbij u via AfterPay mag betalen. De leverancier en AfterPay behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen een aanvraag af te wijzen. U krijgt zo mogelijk direct online te zien of uw verzoek wel of niet, dan wel voorwaardelijk wordt goedgekeurd. Deze voorwaardelijke goedkeuring is in beginsel alleen het resultaat van een gegevenscontrole door ons. Desgewenst kunt u hiervan schriftelijk bericht ontvangen met opgave van redenen. U kunt ook na één werkdag telefonisch contact opnemen met de klantenservice van AfterPay.
AfterPay kan binnen één werkdag na aanvankelijke voorwaardelijke acceptatie van uw aanvraag om te betalen met AfterPay®, deze alsnog omzetten in een weigering een aanvraag te honoreren en daarmee afwijzen dat u gebruik maakt van een betaling met AfterPay®. De voorwaardelijke acceptatie hangt samen met het feit dat de goedkeuring vooralsnog uitsluitend het resultaat is van een beperkte gegevenscontrole.
Iedere leverancier is gerechtigd bij het totstandkomen van een koopovereenkomst met een consument, deze te toetsen. Hiervoor maakt de leverancier gebruik van AfterPay indien u als onderneming kiest voor betalen met AfterPay®. Hiervoor zijn de volgende gegevens noodzakelijk te verstrekken:
De NAW- en contactgegevens. Dit adres mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te liggen;
Het inschrijfnummer van de onderneming in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
De namen van de eigenaar van de eenmanszaak of firmanten of maten van de vennootschap onder firma die de onderneming rechtsgeldig bij de aanvraag vertegenwoordigen, bij een besloten of naamloze vennootschap degene die deze vennootschap mag vertegenwoordigen bij het afsluiten van deze koop of dienstverlening waarvoor u als onderneming vraagt te mogen betalen via AfterPay;
Het bankrekeningnummer van de onderneming die betaling met AfterPay® aanvraagt.
Om te kunnen betalen met AfterPay® moet u als onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:
De onderneming heeft een factuur- en bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
De onderneming is niet failliet verklaard, of verkeert niet in surséance van betaling, of (bij personenvennootschappen en eenmanszaken) u bent niet onder curatele of onder bewind gesteld, dan wel er is geen aanvraag daarvoor ingediend. Tevens verkeert de onderneming niet in een situatie waarin de onderneming opgehouden diens schulden tijdig te voldoen.
U wordt als onderneming vertegenwoordigd door degene die de onderneming rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en die beschikkingsbevoegd is namens de onderneming te handelen.
De waarde van de bestelling is niet lager of hoger dan het bedrag dat de leverancier aan u toestaat om achteraf te mogen betalen;
Door het verstrekken van de ondernemingsgegevens, om gebruik te mogen maken van de betaaloplossing AfterPay®, geeft u namens de onderneming uitdrukkelijk toestemming deze gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat AfterPay op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en kan laten weten of de aanvraag tot betaling (voorwaardelijk) is geaccepteerd;
Door middel van deze aanvraag om te betalen met AfterPay® verklaart de onderneming de uit uw bestelling/dienstenaanvraag voortvloeiende betalingsverplichtingen volledig en tijdig te kunnen en zullen nakomen door te betalen aan AfterPay te Heerenveen.

Artikel 18 - B Wijze van betalen Afterpay
De keuze om te betalen met de achteraf betaalservice AfterPay® van AfterPay houdt na acceptatie van uw verzoek/aanvraag daartoe in dat de rechten ten aanzien van het door u als onderneming verschuldigde bedrag vanwege de door u gedane bestelling/dienstenaanvraag, worden overgedragen door de leverancier aan AfterPay . Dat betekent dat u na acceptatie door AfterPay uitsluitend nog bevrijdend kan betalen aan AfterPay. AfterPay stuurt u als onderneming hiervoor een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, separaat van de levering van de bestelling. De factuur kan digitaal zijn via e-mail of op papier via de post of via de standaard Europese incasso. Indien de onderneming aan een ander dan aan AfterPay betaalt, laat dit de betalingsverplichting aan AfterPay in stand. De onderneming moet dan in een voorkomend geval (nogmaals) betalen, namelijk aan AfterPay te Heerenveen.
AfterPay behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de bestelling/ontbinding van de overeenkomst met de leverancier door u niet te restitueren.
Indien de onderneming kiest voor de achteraf betaalservice AfterPay® in combinatie met automatische incasso machtigt u als onderneming AfterPay uitdrukkelijk tot het automatisch incasseren van de kosten op het door de onderneming vermelde (bank)rekeningnummer en is er bevrijdend betaald zodra de incasso met succes is geschiedt en de termijn voor stornering is verlopen. Zodra uw verzoek om te betalen via AfterPay® is geaccepteerd en de onderneming via de standard Europese incasso gaat betalen, sturen wij de onderneming een vooraankondiging, waarin wij deze incasso-opdracht bevestigen. Deze vooraankondiging ontvangt de onderneming 5 dagen voordat wij zullen incasseren. Door te kiezen voor de betaalservice van AfterPay® gaat u als onderneming akkoord met de termijn van 5 dagen.
AfterPay is bevoegd dezelfde rechten uit te oefenen als de leverancier op grond van de bestelling/dienstverlening aan uw onderneming kan/kon uitoefenen.
AfterPay is ten allen tijde bevoegd eenzijdig de vordering op de onderneming over te dragen aan een derde partij.

Artikel 18 - C Kosten betaalopdracht Afterpay of Billink
Eventuele (bancaire) verwerkingskosten van betalingsopdracht(en) van de onderneming komen voor diens rekening en risico.
Indien de onderneming heeft gekozen voor de mogelijkheid om via de standaard Europese incasso te betalen, dient de onderneming zorg te dragen voor voldoende saldo op het door de onderneming opgegeven rekeningnummer. Voor het niet kunnen incasseren van het verschuldigde bedrag van de bankrekening van de onderneming, kan AfterPay - Billink kosten in rekening brengen (ophoging). Dit kan worden voorkomen door tijdig te betalen. Indien het AfterPay - Billink niet lukt om te incasseren, ook nadat de onderneming in verzuim is, zal de vordering uit handen worden gegeven en zullen hogere kosten in rekening worden gebracht (buitengerechtelijke incassokosten).
Tot één dag voor de incassotransactie, kan de onderneming wettelijk gezien de incasso opdracht herroepen. In dat geval is artikel 6.1. van toepassing en kan AfterPay - Billink eveneens naast het bepaalde in artikel 6 kosten in rekening brengen.

Artikel 22 - D Betaaltermijn
De betaling die de onderneming verschuldigd is door het aangaan van de overeenkomst met de leverancier, dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum door AfterPay - Billink ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk een andere termijn met u als onderneming is overeengekomen.
Artikel 22 - D Adreswijziging Afterpay - Billink
U als onderneming bent verplicht AfterPay - Billink op de hoogte te stellen van iedere adres- en e-mail- wijziging. Zolang AfterPay - Billink geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt de onderneming geacht gevestigd te zijn op het laatst bij AfterPay - Billink bekende adres. Adreswijzigingen moeten doorgegeven worden per email of schriftelijk aan de klantenservice van±

Afterpay: arvato Finance B.V. h/o AfterPay, Postbus 434 8440 AK Heerenveen, telefoon 0900 - 40 50 60 2. (Dit informatienummer kost € 0,70 cent per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten)

Billink: Klantenservice, Jan Leentvaarlaan 61 3065 DC Rotterdam, 0900 - 04 000 31 of zakelijk 010 - 41 41 473, [email protected] 

Artikel 18 - E Verzuim Afterpay - Billink
Indien de onderneming niet binnen de in artikel 4 genoemde termijn betaalt is het verschuldigde bedrag direct opeisbaar en bent u als onderneming zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
Indien u als onderneming binnen 14 dagen na factuurdatum niet heeft betaald, stuurt AfterPay - Billink aan de onderneming een herinnering om te wijzen op overschrijding van de betalingstermijn. Indien de onderneming aan deze herinnering geen gehoor geeft, stuurt AfterPay - Billinkeen (tweede) schriftelijke herinnering en zal AfterPay - Billink het verschuldigde bedrag ophogen met administratiekosten. Indien ook aan deze herinnering geen gehoor wordt gegeven, en AfterPay een sommatie moet sturen, zullen de administratiekosten nogmaals worden verhoogd.
Vanaf de datum waarop de onderneming in verzuim verkeert, is AfterPay - Billinkgerechtigd de wettelijke rente per maand te berekenen over het door de onderneming verschuldigde bedrag, tevens bent u als onderneming administratiekosten verschuldigd in verband met de door AfterPay verzonden betalingsherinneringen en zal AfterPay - Billink alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel buiten rechte als gerechtelijk, in rekening brengen. AfterPay - Billink is bij keuze voor automatische incasso of eenmalige machtiging, gerechtigd het totaal verschuldigde bedrag inclusief kosten en rente door middel van automatische incasso of eenmalige machtiging van de bankrekening van de onderneming af te schrijven. Het minimumbedrag dat AfterPay in rekening brengt voor buitengerechtelijke incassokosten in het geval van verzuim bedraagt € 40 (veertig euro).
Indien er door aan de onderneming toerekenbaar tekortschieten (wanprestatie) kosten zijn opengevallen zullen nadien door de onderneming gepleegde betalingen allereerst in mindering strekken op de inmiddels opengevallen kosten. Eerst nadat de opengevallen kosten volledig zijn voldaan kan de betaling in mindering strekken op het door de onderneming oorspronkelijk verschuldigde bedrag.

Artikel 18 - F Bescherming persoonsgegevens bij natuurlijke personen en gebruik gegevens
AfterPay - Billink respecteert ieders privacy en draagt er zorg voor dat informatie van natuurlijke personen vertrouwelijk wordt behandeld. AfterPay - Billink verwijst hiervoor naar haar privacy statement, welke is gepubliceerd op haar website www.afterpay.nl. Daar kunt u alles nalezen omtrent de verwerking van persoonsgegevens, als ook vragen om inzage van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de wijze van het uitoefenen van rechten die voortvloeien uit de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 18 - G Aansprakelijkheid
AfterPay - Billink kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. AfterPay - Billink is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
Indien AfterPay, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de dienstverlening van AfterPay - Billink en alle contracten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Herroeping - retouren

Hechtdraadwinkel biedt alleen steriele medisch hulpmiddelproducten. Steriele artikelen vallen buiten het retourrecht daar de steriliteit van het product niet meer kan worden gegarandeerd.

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »